0
0

اعداد را با هم جمع کنید تا به کاشی 2048 کیلوبایتی(2مگابایتی) برسید.

طریقه بازی : از کلید های جهت نما برای حرکت دادن کاشی ها استفاده کنید.
و کاشی های هم درجه را روی هم بکشید، تا با هم جمع شوند!